Informacja dla Użytkowników


Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń - warunki

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2020 r. art.15l Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, SAWP wstrzymuje pobieranie wynagrodzeń wynikających z zawartych z SAWP umów o korzystanie z artystycznych wykonań lub umów o pobór wynagrodzenia za takie korzystanie od użytkowników, do których zastosowanie znajdują łącznie następujące warunki:

1) wynagrodzenie określone zostało w umowie z SAWP wyłącznie w formie kwotowego ryczałtu, tj. nie znajduje się w jakikolwiek relacji z wpływami uzyskiwanymi z tytułu prowadzonej działalności;

 

2) w związku z działalnością prowadzoną przed wejściem w życie ww. ustawy, artystyczne wykonania były udostępniane klientom przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których artystyczne wykonania zostały zapisane, albo urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w których artystyczne wykonania były nadawane, albo urządzeń umożliwiających korzystanie z artystycznych wykonań publicznie udostępnionych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (korzystanie z artystycznych wykonań na polu odtwarzania);

 

3) brak jest nieuregulowanych zaległości w zapłacie na rzecz SAWP wynagrodzeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

 

Dla użytkowników spełniających powyższe kryteria, należność za marzec 2020 r. ulega zatem obniżeniu, za kolejne zaś miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pobieranie od takich użytkowników wynagrodzeń zostaje wstrzymane. Przesłane przez nas dotychczas harmonogramy wpłat będziemy stosownie korygować w możliwie najszybszym czasie.

 

Informujemy przy tym, że w przypadku spowodowanego COVID-19 zawieszenia lub ograniczenia działalności, w związku z którą odtwarzane są artystyczne wykonania, nie ma potrzeby wypowiadania umów zawartych z SAWP. Zawieszenie obowiązku uiszczania wynikających z nich płatności regulowane jest wprost ustawą. Po ustaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, możliwe będzie wówczas szybkie wznowienie prowadzonej przez Państwa działalności na zasadach dotychczasowych lub - w przypadku takiej potrzeby - dostosowanych do aktualnych rozmiarów.


Wróć do listy aktualności