Artists

Questions and Answers

1. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia SAWP?

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każdy artysta wykonawca utworów muzycznych i słowno-muzycznych, który chce powierzyć nam w ochronę prawa do swoich artystycznych wykonań.

2.Czy można być członkiem jednocześnie kilku organizacji

W tym samym czasie można być członkiem i powierzyć prawa innym organizacjom takim jak: ZaikS, ZPAV, ZASP, ponieważ chronią one inne prawa. Natomiast w tym samym okresie nie można powierzyć praw oraz być członkiem SAWP oraz innej organizacji chroniącej prawa artystów wykonawców utworow muzycznych i słowno-muzycznych w Polsce. W takim przypadku najpierw trzeba wypowiedzieć umowę z jedną organizacją, aby powierzyć prawa drugiej.

3. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać członkiem Stowarzyszenia SAWP?

Artysta wykonawca wypełnia następujące dokumenty członkowskie:

  • Deklarację Członkowską,
  • Powierzenie Praw do Artystycznych Wykonań Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych.

4. Gdzie można znaleźć wzory Dokumentów Członkowskich i Formularzy Powierzenia Praw?

Wszelkie niezbędne formularze są zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „FORMULARZE”. Są one również dostępne w naszym biurze przy ul. Tagore’a 3 w Warszawie, a także na życzenie artysty (tel. 022 624 71 27) mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną lub mailową pod wskazany adres.

5. Ile wynoszą opłaty członkowskie?

Członkowie Stowarzyszenia SAWP płacą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 30 zł oraz składkę roczną w wysokości 24 zł. Kwoty te są potrącane z pierwszych rozliczonych tantiem.

6. Czy osoba małoletnia może zostać członkiem SAWP?

Oczywiście, ale za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Kiedy będzie najbliższa repartycja?

Repartycje odbywają się cyklicznie: wynagrodzenia inkasowane z nadań – dwa razy do roku w czerwcu i październiku, natomiast pozostałe wynagrodzenia w październiku/listopadzie każdego roku.

8. Na jakiej podstawie rozliczane są wynagrodzenia dla artystów wykonawców?

Wynagrodzenia zainkasowane przez SAWP od poszczególnych użytkowników są dzielone na uprawnionych artystów na podstawie stosownych dokumentów. Z jednej strony są to wykazy nadawanych czy odtwarzanych utrwalonych artystycznych wykonań utworów muzycznych pochodzące od kontrahentów, z drugiej strony zgłoszenia artystycznych wykonań pochodzące od artystów uczestniczących w danym wykonaniu.

9. W jaki sposób mogę otrzymać tantiemy?

W celu otrzymania naliczonych tantiem należy wypełnić i dostarczyć w oryginale (może być pocztą) Oświadczenie Podatkowe (do pobrania na stronie internetowej), które zawiera dane artysty umożliwiające potrącenie zaliczki na podatek dochodowy oraz przekazanie wynagrodzeń na wskazane konto bankowe. Po każdej repartycji naliczone tantiemy są przekazywane automatycznie na wskazane przez uprawnionego artystę konto bankowe.

10. Czy spadkobiercy lub następcy prawni artystów wykonawców, którzy nie byli członkami SAWP, mogą złożyć artystyczne wykonania pod ochronę?

Spadkobiercy/następcy prawni, po wylegitymowaniu się postanowieniem sądowym o stwierdzeniu praw do spadku (albo stosowną umową o przejściu praw) mogą złożyć w SAWP dokumenty Powierzenia Praw do Artystycznych Wykonań Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych nieżyjącego już artysty.

11. W jaki sposób należy zgłaszać repertuar do rejestru SAWP?

Każde artystyczne wykonanie utworu należy zgłosić na Formularzu Deklaracyjnym Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego i wypełnione przesłać na adres biura Stowarzyszenia SAWP lub złożyć osobiście. W przypadku kłopotów z wypełnianiem formularzy, pracownicy biura Stowarzyszenia SAWP udzielają Artystom wszelkich niezbędnych informacji.

12. Jakie są korzyści członkostwa w SAWP?

Członkom Stowarzyszenia SAWP przysługuje między innymi: bierne i czynne prawo wyborcze oraz wpływ na kształtowanie obowiązujących w SAWP regulaminów, ale są to korzyści wynikające bezpośrednio z przepisów prawa o stowarzyszeniach. Jednakże specyfikę działania naszego Stowarzyszenia charakteryzuje wiele dodatkowych zalet takich jak:

  • dostępność wykazów nadawanych utworów z udziałem zainteresowanego artysty wykonawcy
  • profesjonalna i kulturalna obsługa przez pracowników biura
  • dostęp do pełnej i rzetelnej informacji na temat działania organizacji zbiorowego zarządzania
  • zaangażowanie pracowników biura i praktyczna pomoc w zgłaszaniu repertuaru (instruowanie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów)
  • bieżący dostęp do informacji na temat naliczonych tantiem.