Members

Questions and Answers

1. W jakich przypadkach należy zawrzeć umowę z SAWP?

Umowę z SAWP należy zawrzeć w każdym przypadku, przewidzianym w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystania z praw do artystycznych wykonań, powierzonych pod ochronę naszemu Stowarzyszeniu. W ramach ochrony praw pobieramy wynagrodzenia należne Artystom wykonawcom, z tytułu korzystania z ich artystycznych wykonań na polu odtworzeń w miejscach publicznych, takich jak: dyskoteki, puby, kluby muzyczne, kawiarnie, restauracje, placówki handlowe, obiekty gastronomiczne, hotele, pomieszczenia rekreacyjno-sportowe (np. lodowiska, sale taneczne i aerobik) oraz z tytułu nadań i z tytułu udostępniania utworów w internecie i innych sieciach – patrz Tabele Wynagrodzeń SAWP.

2. Na jakiej podstawie należy wnosić opłaty?

Wynagrodzenia inkasowane przez SAWP na rzecz reprezentowanych Artystów Wykonawców są należne z mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4.02.1994 r. z póź. zm. (Dz.U. Nr. 90/2006 poz. 631):
„Art. 86.2 Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy;
Art. 86. 3. W przypadku nadawania, remitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.”
Ich wysokość określona jest w umowie SAWPu z Użytkownikiem (Kontrahentem) na podstawie obowiązujących tabel wynagrodzeń.

3. Płacę już innemu Stowarzyszeniu! Dlaczego muszę płacić kilku organizacjom za to samo?

Każda Organizacja zbiorowego zarządzania działa w innym obszarze praw chronionych (twórców, producentów fonogramów i wideogramów oraz artystów wykonawców). W obszarze artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na podstawie oddzielnych zezwoleń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P.Nr.18/2004 poz. 322) działają równolegle dwie niezależne organizacje: SAWP i STOART. Każda z nich reprezentuje innych Artystów i inny repertuar, ale razem chronią 100% praw do wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych.

4. Jakie to są opłaty?

Opłaty należne reprezentowanym przez nasze Stowarzyszenie Artystom Wykonawcom za eksploatację ich artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych znaleźć można w Tabeli Wynagrodzeń SAWP dostępnej na stronie internetowej.

5. Płacę już abonament radiowo-telewizyjny, dlaczego jeszcze muszę płacić Wam?

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą za posiadanie odbiorników telewizyjnych i radiowych. Jest on przeznaczony na realizację misji publicznej przez TVP oraz Polskie Rozgłośnie Radiowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
Natomiast wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i pokrewnych, którego jesteśmy inkasentem, jest przeznaczone dla wykonawców, którzy przyczynili się do powstania eksploatowanego artystycznego wykonania (piosenki, utworu instrumentalnego). Jest to forma pewnego rodzaju wynagrodzenia za pracę dla: muzyków instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów, po które nie mogą zgłosić się osobiście do użytkowników, ale korzystając z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania.

6. Dlaczego muszę płacić tantiemy, jeżeli w mojej działalności korzystam z odbiornika telewizyjnego/radiowego? Przecież płacą już nadawcy radiowi i telewizyjni?

Wynagrodzenia z tytułu nadań nie są tożsame z wynagrodzeniami z tytułu odtworzeń za pomocą odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Za każdy rodzaj korzystania należą się oddzielne wynagrodzenia. Art. 6 ust. 1. pkt. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1995 r. (z póź. zm. Dz. U. nr. 90/2006 poz. 631) precyzuje pojęcie odtwarzania: “odtworzeniem utworu jest jego udostępnianie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany”.

7. Jak traktować odbiorniki radiowe/telewizyjne w pokojach hotelowych?

W odniesieniu do hotelu mamy do czynienia z odtworzeniem utworów przy pomocy odbiorników telewizyjnych lub radiowych. Publiczne odtwarzanie obejmuje odbiór przez gości hotelowych programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych. Właściciel hotelu umieszczając odbiorniki radiowe lub telewizyjne w pokojach umożliwia (udostępnia) gościom taki odbiór. Stanowisko to potwierdza m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4.04.2008 r. (sygn.akt III SA/Wa 301/08), podobne stanowiska zajmują sądy w krajach Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dn. 07.12.2006 r. w sprawie SGAE / RAFAEL HOTELS S.A. (C – 306 / 05) potwierdza, że “hotele mogą instalować w swoich pokojach telewizory, ale muszą wnosić opłaty na rzecz twórców (…) za udostępnianie w nich programów. Dyrektywa 2001/29/WE nie przewiduje w tym zakresie zwolnień z opłat.” – cytat z Rzeczpospolitej z dnia 13 grudnia 2006 r.

8. Jakich formalności należy dokonać w celu zawarcia umowy?

Na stronie internetowej jest zamieszczony formularz zgłoszeniowy użytkownika, który należy wypełnić i przesłać na adres mailowy biuro@sawp.pl bądź tradycyjną pocztą na adres naszego biura. W przypadku wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.