Artists

Royalties
Zainkasowane od użytkowników (nadawców, restauracji, klubów muzycznych, sklepów itd. …) wynagrodzenia są poddawane repartycji na poszczególnych Artystów Wykonawców na podstawie otrzymanych od kontrahentów wykazów nadań oraz Deklaracji Artystycznych Wykonań składanych przez samych wykonawców.
W składanych Deklaracjach Artystycznych Wykonań, artyści określają swój procentowy udział w danym wykonaniu utworu muzycznego. W przypadku braku wskazania indywidualnych zasad podziału wynagrodzeń pomiędzy wykonawców, stosujemy reguły, uchwalonego na Walnym Zgromadzeniu, Regulaminu Repartycji (wyciąg z tych zasad znajduje się na drugiej stronie każdej Deklaracji Artystycznego Wykonania).Zaznaczyć należy, że repartycji podlegają tylko zidentyfikowane i zgłoszone przez artystów wykonania utworów. Jest to spowodowane koniecznością identyfikacji niezliczonej ilości wykonań tego samego utworu. W celu zgłoszenia artystycznego wykonania wystarczy jeden jego uczestnik, który swoim podpisem zaświadcza o prawdziwości zgłoszonych przez siebie w deklaracji danych.Zgłoszenie artystycznego wykonania do rejestru SAWP w odpowiednim czasie przed repartycją, gwarantuje jego rozliczenie.W celu uzyskania wypłaty naliczonych tantiem należy wypełnić oświadczenie podatkowe i przesłać je w oryginale do biura SAWP. Wypłaty dokonujemy w formie przelewu bankowego, każdorazowo po dokonaniu repartycji lub po otrzymaniu wypełnionego oświadczenia podatkowego z podanym numerem konta bankowego.

Wymagane dokumenty są dostępne w dziale Formularze.