Artyści

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, bądź ciągle masz wątpliwości – skontaktuj się z nami!

1. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia SAWP?

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać artysta wykonawca utworów muzycznych i słowno-muzycznych lub inny uprawniony, który chce powierzyć nam w ochronę prawa do artystycznych wykonań. Szczegółowe wymagania określa statut.

2.Czy można być członkiem jednocześnie kilku organizacji

W tym samym czasie można być członkiem i powierzyć prawa innym organizacjom takim jak: ZAiKS, ZPAV, ZASP, ponieważ chronią one inne prawa. Natomiast w tym samym okresie nie można powierzyć tych samych praw na tych samych polach eksploatacji oraz być członkiem SAWP oraz Z.A.W. STOART. W takim przypadku najpierw trzeba wypowiedzieć umowę w tym zakresie z jedną organizacją, aby powierzyć prawa drugiej.

3. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać członkiem Stowarzyszenia SAWP?

Osoby pragnące zostać członkiem SAWP wypełniają następujące dokumenty:

  • Deklarację Członkowską,
  • Umowę o Zarządzanie Prawami do Artystycznych Wykonań Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych.

4. Gdzie można znaleźć wzory Dokumentów Członkowskich i Umowy o Zarządzanie Prawami?

Wszelkie niezbędne formularze są zamieszczone na stronie internetowej w zakładce FORMULARZE. Są one również dostępne w naszym biurze przy ul. Tagore’a 3 w Warszawie, a także na życzenie artysty (tel. 022 624 71 27) mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną lub mailową pod wskazany adres.

5. Ile wynoszą opłaty członkowskie?

Członkowie Stowarzyszenia SAWP płacą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 30 zł oraz składkę roczną w wysokości 24 zł. Kwoty te są potrącane z pierwszych rozliczonych tantiem.

6. Czy osoba małoletnia może zostać członkiem SAWP?

Oczywiście, ale za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Kiedy będzie najbliższa repartycja?

Repartycje odbywają się cyklicznie: na przełomie maja i czerwca (za II półrocze roku poprzedniego) oraz października i listopada (za I półrocze roku bieżącego). Przewidziana jest również dodatkowa repartycja środków określonych w ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

8. Na jakiej podstawie rozliczane są wynagrodzenia dla artystów wykonawców?

Wynagrodzenia zainkasowane przez SAWP od poszczególnych użytkowników są dzielone na uprawnionych artystów na podstawie stosownych dokumentów. Z jednej strony są to wykazy nadawanych czy odtwarzanych utrwalonych artystycznych wykonań utworów muzycznych pochodzące od kontrahentów, z drugiej strony zgłoszenia artystycznych wykonań pochodzące od artystów uczestniczących w danym wykonaniu.

9. W jaki sposób mogę otrzymać tantiemy?

W celu otrzymania naliczonych tantiem należy wypełnić i dostarczyć  Oświadczenie Podatkowe, które zawiera dane artysty umożliwiające potrącenie zaliczki na podatek dochodowy oraz przekazanie wynagrodzeń na wskazane konto bankowe. Po każdej repartycji naliczone tantiemy są przekazywane automatycznie na wskazane przez uprawnionego artystę konto bankowe.

10. Czy spadkobiercy lub następcy prawni artystów wykonawców, którzy nie byli członkami SAWP, mogą złożyć artystyczne wykonania pod ochronę?

Spadkobiercy/następcy prawni, po wylegitymowaniu się postanowieniem sądowym o stwierdzeniu praw do spadku (albo stosowną umową o przejściu praw) mogą powierzyć SAWP prawa artysty.

11. W jaki sposób należy zgłaszać repertuar do rejestru SAWP?

Każde artystyczne wykonanie utworu należy zgłosić na Formularzu Deklaracyjnym Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego i wypełnione przesłać do Biura SAWP, za pośrednictwem Portalu lub złożyć osobiście. W przypadku kłopotów z wypełnianiem formularzy, pracownicy Biura SAWP udzielają Artystom wszelkich niezbędnych informacji.

12. Jakie są korzyści członkostwa w SAWP?

Członkom Stowarzyszenia SAWP przysługuje między innymi: bierne i czynne prawo wyborcze oraz wpływ na kształtowanie obowiązujących w SAWP regulaminów, ale są to korzyści wynikające bezpośrednio z przepisów prawa o stowarzyszeniach. Jednakże specyfikę działania naszego Stowarzyszenia charakteryzuje wiele dodatkowych zalet takich jak:

  • dostępność wykazów nadawanych utworów z udziałem zainteresowanego artysty wykonawcy
  • profesjonalna i kulturalna obsługa przez pracowników biura
  • dostęp do pełnej i rzetelnej informacji na temat działania organizacji zbiorowego zarządzania
  • zaangażowanie pracowników biura i praktyczna pomoc w zgłaszaniu repertuaru (instruowanie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów)
  • bieżący dostęp do informacji na temat naliczonych tantiem,
  • możliwość zgłaszania wykonań online.