O nas

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest raz na 4 lata. Składa się z Przewodniczącego Zarządu, dwóch Zastępców Przewodniczącego Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i dwóch Członków. Do dyspozycji Zarządu pozostaje także dwóch Zastępców Członków Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. kierowanie bieżącą działalnością SAWP oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa statut SAWP.

Skład Zarządu (2023-2027):

Ryszard Poznakowski – Przewodniczący Zarządu
Wanda Kwietniewska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Sławomir Wierzcholski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Aleksander Nowacki – Skarbnik Zarządu
Anna Jurksztowicz – Sekretarz Zarządu
Ewa Śnieżanka – Członek Zarządu
Ewa Kuklińska – Członek Zarządu
Piotr Iwicki, Wojciech Wójcicki – Zastępcy Członków Zarządu