Użytkownicy

Informacje

Informujemy, że w związku z wyznaczeniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Z.A.W. STOART do wykonywania wspólnego poboru za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie (z wyłączeniem miejsc noclegowych), prosimy o kontakt z Z.A.W. STOART w sprawie podpisywania umów.

Zgodnie z art 47 ust. 4 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi posiadające zezwolenie na polu eksploatacji odtwarzanie oraz wyznaczony przez MKiDN jeden inkasent, zawierają z użytkownikiem umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, działając wspólnie na podstawie porozumienia określającego zasady zawierania takich umów.

INSPEKTORZY NIE SĄ UPOWAŻNIENI DO POBIERANIA NALEŻNYCH WPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY. WSZELKIE WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA KONTO WSKAZANE W UMOWIE.

W przypadku wynagrodzeń za miejsca noclegowe w naszym imieniu działają m.in:

Grzegorz Olszewski tel. 661033654 mail g.olszewski@sawp.pl
Tomasz Sielski tel.601953921 mail t.sielski@sawp.pl

W przypadku innych pól eksploatacji takich jak: nadania, reemisja, udostepnianie, prosimy o kontakt z Biurem SAWP.