Użytkownicy

Użytkownicy

Stowarzyszenie SAWP reprezentuje Artystów Wykonawców, którzy powierzyli swoje prawa pod ochronę, jak również w niektórych przypadkach niezrzeszonych na zasadzie negotiorum gestio.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych artyście wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania. Korzystaniem tym może być nadawanie, reemitowanie lub odtwarzanie za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

Publicznym odtworzeniem artystycznego wykonania utworu muzycznego i słowno-muzycznego jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których artystyczne wykonanie utworu zostało zapisane, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym artystyczne wykonanie jest nadawane.

Kwota należnych SAWP wynagrodzeń z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych określana jest zgodnie z Tabelami Wynagrodzeń SAWP na polu publicznych odtworzeń.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzeń (tantiem) za publiczne odtworzenia artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych artystów, którzy powierzyli swe prawa pod ochronę i w zbiorowy zarząd Stowarzyszeniu SAWP są tzw. użytkownicy praw czyli osoby osiągające lub mające zamiar uzyskania korzyści z tego tytułu, a więc m.in nadawcy, nadawcy internetowi, właściciele lub zarządcy dyskotek, klubów, barów, pubów, restauracji, sklepów, hal targowych, sieci handlowych, zakładów usługowych, hoteli.

Obowiązek zawarcia umowy z odpowiednią organizacją zbiorowego zarządzania spoczywa na użytkowniku w myśl obowiązującej w prawie zasady ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), co oznacza, że użytkownik nie może zasłaniać się nieznajomością przepisów i zobowiązany jest odszukać i powiadomić właściwą organizację zbiorowego zarządzania o prowadzeniu działalności polegającej na odtwarzaniu artystycznych wykonań oraz zawrzeć stosowne umowy.
Dane dotyczące wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania zostały opublikowane w Monitorze Polskim M.P.2004.18.322 ze wskazaniem nazw organizacji zbiorowego zarządzania, adresów, kategorii chronionych praw oraz określeniem, czy ochrona obejmuje publiczne odtworzenia.

Brak zawarcia stosownej umowy (odtwarzanie bez uiszczania należnego wykonawcy wynagrodzenia) powoduje odpowiedzialność karną zgodnie z Rozdziałem 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz odpowiedzialność cywilną zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy. Odpowiedzialności karnej podlega także uniemożliwienie lub utrudnianie wykonywania prawa kontroli korzystania z artystycznych wykonań – zgodnie z art. 119 sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w zakresie swojej działalności, SAWP może domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.