Producenci

Producenci Fonogramów

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP zostało wyznaczone jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 95³ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

Decyzja MKiDN z dnia 30 września 2016 r.

Obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dotyczy przypadków, gdy umowa przeniesienia na producenta fonogramu praw do artystycznego wykonania lub udzielenia licencji wyłącznej za jednorazowym wynagrodzeniem dotyczy co najmniej jednego z pól wymienionych w art. 95³ ust. 2 ustawy t.j. zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. W innych przypadkach obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie powstaje.

W rozumieniu art. 95³ ustawy producentem fonogramu jest podmiot faktycznie czerpiący korzyści z eksploatacji artystycznego wykonania. W przypadku udzielenia przez producenta w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy licencji na korzystanie z artystycznego wykonania osobie trzeciej, do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia zobowiązana jest ta osoba trzecia.

W związku z powyższym, prosimy o analizę wszystkich fonogramów wydanych przez Państwa, w tym także fonogramów wydanych przez Państwa na zasadach licencyjnych, zawierających artystyczne wykonania do których prawa były przedmiotem zbycia lub udzielenia licencji wyłącznej na rzecz producenta w rozumieniu art. 94 PrAut za jednorazowym wynagrodzeniem, przez co najmniej jednego artystę wykonawcę biorącego udział w wykonaniu, na co najmniej na jednym z pól eksploatacji wymienionych w art. 953 PrAut oraz o przesyłanie do SAWP informacji obejmującej:

  1. Nr katalogowy fonogramu
  2. Kod IRSC fonogramu (jeżeli wykonanie zostało zarejestrowane w międzynarodowej bazie kodów)
  3. Czas trwania fonogramu.
  4. Rok pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia fonogramu w inny sposób
  5. Nazwa albumu na którym został umieszczony fonogram
  6. Kod IRSC albumu na którym został umieszczony fonogram
  7. Tytuł artystycznego wykonania
  8. Imiona i nazwiska wszystkich artystów wykonawców biorących udział w wykonaniu,
  9. Imiona i nazwiska artystów wykonawców biorących udział w wykonaniu, którzy pozbyli na rzecz producenta w rozumieniu art. 953 PrAut lub udzielili mu licencji wyłącznej do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu lub publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym za jednorazowym wynagrodzeniem, ze wskazaniem których pól dotyczyła umowa
  10. Przychody osiągnięte w odniesieniu do fonogramów, o których mowa w pkt 9 powyżej, z tytułu zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu i publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Informacja za lata 2014-2020 dotyczyć powinna następujących fonogramów:

za 2014 r. – fonogramów opublikowanych lub rozpowszechnionych w inny sposób po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1963 r.

2015 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.

2016 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1965 r.

2017 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1966 r.

2018 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1967 r.

2019 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1968 r.

2020 r. – fonogramów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1969 r.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.