Artyści

Artyści

Artyści wykonawcy oraz inni uprawnieni mogą zostać członkami SAWP po spełnieniu warunków określonych w statucie. Istnieje również możliwość zawarcia samej umowy o zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań bez konieczności ubiegania się o członkostwo w SAWP.

Roczna składka członkowska wynosi 24 zł, natomiast jednorazowa opłata wpisowa dla członków wynosi 30 zł.

Członkom Stowarzyszenia SAWP przysługuje między innymi: bierne i czynne prawo wyborcze oraz wpływ na kształtowanie obowiązujących w SAWP regulaminów, ale są to korzyści wynikające bezpośrednio z przepisów prawa o stowarzyszeniach. Jednakże specyfikę działania naszego Stowarzyszenia charakteryzuje wiele dodatkowych zalet takich jak:

 • dostępność wykazów nadawanych utworów z udziałem zainteresowanego artysty wykonawcy
 • profesjonalna i kulturalna obsługa przez pracowników biura
 • dostęp do pełnej i rzetelnej informacji na temat działania organizacji zbiorowego zarządzania
 • zaangażowanie pracowników biura i praktyczna pomoc w zgłaszaniu repertuaru (instruowanie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów)
 • bieżący dostęp do informacji na temat naliczonych tantiem
 • możliwość zgłaszania utworów online.

Nasza działalność na rzecz Artystów i innych uprawnionych:

 • inkasowanie tantiem
 • podział oraz wypłacanie wynagrodzeń dla Artystów wykonawców
 • ochrona praw w stosunkach z użytkownikami ich praw np. nielegalne odtwarzanie, piractwo itp
 • wspieranie działalności artystycznej (wnioski o odznaczenia państwowe dla naszych artystów, wspieranie wydarzeń muzycznych)
 • udzielanie zaliczek na poczet przyszłych tantiem,
 • udzielanie zapomóg i pożyczek

Zapraszamy o zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami.

Prosimy o zapoznanie się z Informacja o prawach i obowiązkach uprawnionego artystów wynikających z umowy o zbiorowe zarządzanie zawartą z SAWP oraz z przepisów prawa.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uprawnionych

Wyróżnia nas:

 • efektywność działania
 • dostęp do rzetelnej i szybkiej informacji na temat działania organizacji SAWP
 • dostęp do aktualnych wykazów nadawanych utworów dla zainteresowanego artysty wykonawcy lub innego uprawnionego
 • bieżący dostęp do naliczonych tantiem
 • profesjonalna i kulturalna obsługa
 • pomoc pracowników biura przy wypełnianiu formularzy/dokumentów