O nas

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków SAWP jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą m.in.: wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, uchwalanie regulaminu repartycji wynagrodzeń, ustalanie opłat członkowskich oraz rozpatrywanie wszelkich spraw dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi zwoływane co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Walne Zgromadzenie wyborcze odbywa się co 4 lata