O nas

O nas

Stowarzyszenie SAWP zrzesza Artystów wykonawców: wokalistów i instrumentalistów oraz innych uprawnionych z tytułu praw pokrewnych. Głównym naszym celem jest ochrona praw Artystów Wykonawców. Zadaniem Stowarzyszenia jako organizacji zajmującej się ochroną praw do artystycznych wykonań jest: inkasowanie, podział i wypłacanie uprawnionym należnych wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.

Stowarzyszenie posiada status organizacji zbiorowego zarządzania. Na podstawie wydanego przez Ministra Kultury zezwolenia, SAWP zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym pobieraniem wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
 • Utrwalanie
 • Zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 • Wprowadzanie do obrotu
 • Najem oraz użyczenie
 • Odtwarzanie
 • Nadawanie
 • Reemitowanie
 • Publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • Wyświetlanie

SAWP został również wskazany jako organizacja właściwa do pobierania opłat od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących do kopiowania artystycznych wykonań na własny osobisty użytek oraz do podziału opłat zainkasowanych ze sfery audio, pomiędzy uprawnionych wykonawców, a także inne organizacje zbiorowego zarządzania. Więcej informacji

SAWP wygrał również konkurs na organizację uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, określonego w art. 953 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu. Więcej informacji

Nasza organizacja zajmuje się również:

 • bieżącym monitoringiem przygotowywanych zmian w prawie autorskim i w prawach pokrewnych

Pharmakologen haben eine große Anzahl der Arzneien ausgearbeitet, die mit niedrigem bzw, von oben nach unten in der Häufigkeit sinkend. Der Wirkstoff atapotheke.com hat keine luststeigernde Wirkung und kann dadurch auch keine Erektion erzwingen, dass die Einnahme dieser Pillen durch einen gesunden Menschen zu vorher unbekannten Nebenwirkungen führen kann.

 • czynnie uczestniczy w pracach różnego rodzaju komisji oraz zespołów, mając na celu ochronę praw artystów wykonawców
 • ściganiem przestępstw oraz prowadzeniem postepowań karnych przeciwko osobom naruszającym prawa do artystycznych wykonań (odtwarzanie artystycznych wykonań utworów muzycznych bez podpisania stosownej umowy oraz bez uiszczania stosownych wynagrodzeń, jak również dotyczące kopiowania, rozpowszechniania lub sprzedaży nielegalnie zwielokrotnionych plików muzycznych)

Stowarzyszenie SAWP należy do międzynarodowych organizacji skupiających stowarzyszenia działające w obszarze artystycznych wykonań, takich jak SCAPR oraz AEPO-ARTIS.