Rezolucja Walnego Zebrania Członków SAWP

Czy artyści będą wynagradzani za streaming?!

 

Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP przyjmuje z uznaniem i gorąco popiera rządowy projekt objęcia niezbywalnym, niepodlegającym zrzeczeniu się i egzekucji oraz podlegającym obligatoryjnemu dochodzeniu przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania praw artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych do wynagrodzeń z tytułu publicznego udostępniania ich artystycznych wykonań w internecie.

Udostępniający publicznie artystyczne wykonania utworów, w szczególności platformy cyfrowe, odmawiają zawierania umów i wypłaty należnych wynagrodzeń organizacjom reprezentującym artystów wykonawców, pomimo wyraźnego objęcia udostępniania nagrań artystycznych wykonań takim obowiązkiem w art. 86 ust. 1 lit c obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Platformy, oraz inne podmioty powołują się na zawierane z artystami umowy, w których  wymuszają przeniesienie na siebie całości praw majątkowych do rozpowszechniania artystycznych wykonań na wszystkich znanych polach eksploatacji, za z reguły nieproporcjonalnie niskie do ich zysków  jednorazowe wynagrodzenie,  co pozwala im na zawłaszczanie całości przyszłych pożytków z rozpowszechniania artystycznych wykonań. Konsekwencją tej sytuacji są rażąco niskie wynagrodzenia uzyskiwane przez artystów wykonawców w stosunku do zysków uzyskiwanych przez podmioty udostępniające publicznie artystyczne wykonania utworów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że trafnie podjęta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecna inicjatywa legislacyjna, nawiązująca do bogatej, dobiegającej stulecia tradycji polskiego ustawodawstwa w kształtowaniu wysokiego  poziomu ochrony rezultatów działalności twórczej, a zwłaszcza artystów wykonawców, znajdzie rychły wyraz w uchwaleniu projektowanej nowelizacji.

Zarząd Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP

Ryszard Poznakowski Przewodniczący Zarządu

Wanda Kwietniewska Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Wierzcholski Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Aleksander Nowacki Skarbnik Zarządu

Anna Jurksztowicz Sekretarz Zarządu

Ewa Kuklińska Członek Zarządu

Ewa Śnieżanka Członek Zarządu

Wojciech Wójcicki Zastępca Członka Zarządu

Piotr Iwicki Zastępca Członka Zarządu

 

Pełna treść rezolucji podjęta na Walnym Zebraniu Członków SAWP: Treść rezolucji WZ z dnia 27 lutego 2023 r