Apel

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Publikujemy list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierający apel SAWP o zachowanie w projekcie przygotowywanej zmiany ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych art. 86 ¹. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie otrzymywania przez artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych należnych im tantiem od wykorzystywania wykonań on-line na platformach cyfrowych.

Liczymy na to, że wesprzecie nasz apel przesyłając listy poparcia do Ministra.

Zarząd Stowarzyszenia SAWP

Apel do MKiDN

Rezolucja Walnego Zebrania Członków SAWP

Czy artyści będą wynagradzani za streaming?!

 

Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP przyjmuje z uznaniem i gorąco popiera rządowy projekt objęcia niezbywalnym, niepodlegającym zrzeczeniu się i egzekucji oraz podlegającym obligatoryjnemu dochodzeniu przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania praw artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych do wynagrodzeń z tytułu publicznego udostępniania ich artystycznych wykonań w internecie.

Udostępniający publicznie artystyczne wykonania utworów, w szczególności platformy cyfrowe, odmawiają zawierania umów i wypłaty należnych wynagrodzeń organizacjom reprezentującym artystów wykonawców, pomimo wyraźnego objęcia udostępniania nagrań artystycznych wykonań takim obowiązkiem w art. 86 ust. 1 lit c obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Platformy, oraz inne podmioty powołują się na zawierane z artystami umowy, w których  wymuszają przeniesienie na siebie całości praw majątkowych do rozpowszechniania artystycznych wykonań na wszystkich znanych polach eksploatacji, za z reguły nieproporcjonalnie niskie do ich zysków  jednorazowe wynagrodzenie,  co pozwala im na zawłaszczanie całości przyszłych pożytków z rozpowszechniania artystycznych wykonań. Konsekwencją tej sytuacji są rażąco niskie wynagrodzenia uzyskiwane przez artystów wykonawców w stosunku do zysków uzyskiwanych przez podmioty udostępniające publicznie artystyczne wykonania utworów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że trafnie podjęta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecna inicjatywa legislacyjna, nawiązująca do bogatej, dobiegającej stulecia tradycji polskiego ustawodawstwa w kształtowaniu wysokiego  poziomu ochrony rezultatów działalności twórczej, a zwłaszcza artystów wykonawców, znajdzie rychły wyraz w uchwaleniu projektowanej nowelizacji.

Zarząd Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP

Ryszard Poznakowski Przewodniczący Zarządu

Wanda Kwietniewska Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Wierzcholski Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Aleksander Nowacki Skarbnik Zarządu

Anna Jurksztowicz Sekretarz Zarządu

Ewa Kuklińska Członek Zarządu

Ewa Śnieżanka Członek Zarządu

Wojciech Wójcicki Zastępca Członka Zarządu

Piotr Iwicki Zastępca Członka Zarządu

 

Pełna treść rezolucji podjęta na Walnym Zebraniu Członków SAWP: Treść rezolucji WZ z dnia 27 lutego 2023 r

Władze Stowarzyszenia SAWP

Drodzy Artyści,

Dnia 27 lutego na Walnym Zebraniu Członków SAWP, zostały wybrane następujące osoby do władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

Ryszard Poznakowski – Przewodniczący Zarządu

Sławomir Wierzcholski – Zastępca Przewodniczącego

Wanda Kwietniewska – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Nowacki – Skarbnik Zarządu

Anna Jurksztowicz – Sekretarz Zarządu

Ewa Kuklińska – Członek Zarządu

Ewa Śnieżanka – Członek Zarządu

Wojciech Wójcicki – Zastępca Członka Zarządu

Piotr Iwicki – Zastępca Członka Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Beata Molak – Bychawska – Przewodnicząca Komisji

Piotr Kuźniak – Zastępca Przewodniczącej

Halina Frąckowiak – Sekretarz Komisji

Mieczysław Jurecki – Członek Komisji

Robert Obcowski – Członek Komisji

Ewa Belina-Brzozowska – Zastępca Członka Komisji

 

Sąd Koleżeński:

Elżbieta Wojnowska

Lidia Stanisławska

Adam Lewandowski

Piotr Nagiel

Mariusz Kalaga

 

Gratulujemy!